top of page

Nieuws

Durf jij jezelf te zijn in Nunspeet?

31 augustus 2022

Iedereen moet kunnen zijn wie hij, zij of die is. Of je nu lesbisch, homo, bi,
transgender, intersekse, queer of alles wat er tussenin zit bent. Alleen kan dat soms
moeilijk zijn in Nunspeet. Daarom organiseert True Colors maandelijks het LHBTQA+-café
in dorpsherberg De Roskam in Nunspeet. Dit keer op dinsdag 6 september van 20.30 tot
22.30 uur.


Val ik op mannen of vrouwen? Of misschien wel allebei? Voel ik mij thuis in mijn eigen
lichaam?

Het is soms fijn om vragen te kunnen stellen, zonder dat er direct geoordeeld
wordt.

Het LHBTQA+café is een veilige omgeving om met elkaar te praten, vragen te stellen
of gezellig te kletsen. Je kunt gewoon binnenlopen bij De Roskam, aanmelden is niet nodig.

 

Vind je het spannend of eng om zo maar binnen te lopen? Je kunt ook contact met True
Colors opnemen via onze website www.truecolorsnunspeet.nl. We beantwoorden je vragen
graag, uiteraard vertrouwelijk. Op de website vind je ook adressen van organisaties die jou
meer informatie kunnen geven en met wie je eventueel kunt praten, als je daar behoefte
aan hebt.


Voor nu zien we je graag 6 september in de Roskam! Iedereen is welkom, ook je vrienden en
je ouders. Noteer vooral ook alvast 11 oktober in je agenda: de landelijke Coming Out Day.
Die gaan we in Nunspeet dit jaar namelijk op een bijzondere manier vieren! Houd onze
website en lokale media in de gaten voor meer informatie.

Officiële lancering website

24 mei 2022

Op dinsdag 7 juni a.s. om 20.30 uur vindt in Dorpsherberg De Roskam van Nunspeet de officiële lancering plaats van de website van True Colors Nunspeet.
Sprekers bij dit belangwekkende moment zijn COC Zwolle voorzitter Heleen Rompelman, schrijfster Noa Heddergott, van de dichtbundel ‘Elke dag opnieuw’ en Jet Waterman van True Colors Nunspeet.
True Colors is de naam van een groep mensen die zich inzet en sterk maakt voor begrip, acceptatie en emancipatie van LHBTI+’ers in Nunspeet. Dit doen zij onder meer door het organiseren van ontmoetingsavonden in Dorpsherberg De Roskam.
En door in gesprek te gaan met de gemeente Nunspeet over o.a. genderneutrale voorzieningen, en over het creëren van een veilige leefomgeving voor de doelgroep.
De website www.truecolorsnunspeet.nl is opgericht om deze initiatieven te ondersteunen. Op de website worden de verschillen in geaardheid en gender uitgelegd en toegelicht, om het begrip over de veelheid van termen te vergroten.
Naast uitleg over LHBTIQAP+ vindt men op de website, adressen van organisaties die nog meer informatie en ook ondersteuning bieden en over het True Colors Café’s, iedere eerste dinsdag van de maand in Dorpscafé De Roskam
van Nunspeet, de meest vriendelijke LHBTI+ horecagelegenheid van Nunspeet.
Maar vooral ook om duidelijk te maken waar ‘true colors’ voor staat: je bent goed zoals je bent, ongeacht gender of geaardheid.
De gemeente Nunspeet wil een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet, erbij hoort en zich gerespecteerd voelt. Via de Inclusie Agenda werkt zij aan actief beleid op het gebied van inclusie en diversiteit.
Zoals Sam Ponsteen, één van de oprichters van True Colors zegt: ‘Ik zie hoe belangrijk een veilige plek is, waar je jezelf kan en mag zijn. Ik doe mee aan True Colors Nunspeet om die plek te bieden”.

Gemeenteraadsverkiezingen Nunspeet

Maart 2022

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, is het voor iedere stemgerechtigde Nunspeter belangrijk zich te kunnen oriënteren: wat is voor mij belangrijk in het bestuur van mijn gemeente?

Voor de LHBTI+-gemeenschap geldt dit misschien wel in het bijzonder. Juist omdat de gemeente Nunspeet het afgelopen jaar enorme stappen heeft gezet in het bieden van gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender of geaardheid.

Wij hebben er belang bij dat de gemeenteraad de inclusie-agenda zoals die er nu ligt blijft steunen en zelfs verder uitbouwt. Op welke politieke partij kun je dan het beste je stem uitbrengen? Wij hebben het voor je uitgezocht. We hebben alle politieke partijen bevraagd op hun ideeën rondom LHBTI+ en zetten de antwoorden voor je op een rijtje.

 

Allereerst de SGP. De grootste partij van Nunspeet.

Onder het motto ‘Liefde tot God en elkaar’ roept de SGP op tot respectvolle omgang met elkaar. Daarnaast vindt de SGP dat er ruimte moet zijn voor verschil: God heeft alle mensen uniek geschapen, ieder leven is daarom intrinsiek waardevol. Verder schrijft het partijprogramma: ‘Onze samenleving is heel gevarieerd. Door deze variatie kunnen groepen mensen zich terugtrekken, omdat ze erg veel moeite hebben met bepaalde opvattingen. (…) Het gemeentebestuur zet zich in voor vreedzaam samenleven.’

 

De titel van het verkiezingsprogramma van de Christen Unie (CU) is Samen Recht Doen en die verwijst naar een inclusieve en diverse samenleving.

‘We kunnen alleen samen recht doen als iedereen in onze gemeente zichzelf kan zijn, mee kan doen en zich veilig voelt.We zijn betrokken bij onze inwoners en zetten ons in hun belangen. Dat hebben we steeds gedaan en zullen we blijven doen. We zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen zijn ware kleur kan laten zien en we elkaar respecteren met en waarderen om onze onderlinge verschillen.’

De CU benoemt de regenboogvlag en vindt dat die gezien mag worden.

 

Ook het CDA spreekt zich uit tegen elke vorm van discriminatie, uitsluiting en achterstelling. Wederzijds respect en acceptatie van diversiteit zijn een vanzelfsprekendheid.

Hoe wordt hier uitvoering aan gegeven? De gemeente ondersteunt activiteiten die zijn gericht op verbinding en ontmoeting. De gemeente streeft naar brede diversiteit in de eigen organisatie. Het CDA benoemt expliciet het respect voor religie en levensovertuiging in de Nunspeetse samenleving, maar ook dat dit respect wederkerig moet zijn. Deze respectvolle houding wordt dus ook verwacht van kerkelijke en andere religieuze organisaties jegens minderheidsgroeperingen.

 

Gemeentebelang heeft een hoofdstuk in het partijprogramma opgenomen over de inclusie-agenda.

Het doel daarvan is het verlagen van drempels, zodat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de lokale samenleving. Gemeentebelang zet graag in op het verder versterken en uitbouwen van de inclusie-agenda. Hoe deze partij een en ander concreet voor zich ziet, is niet verder uitgewerkt.

 

De partij PvdA GroenLinks staat voor progressie en vooruitgang. Meer aandacht voor inwoners die buiten spel staan of tussen wal en schip (dreigen te) vallen.

Daarom heeft deze partij inclusie op de Nunspeetse politieke kaart gezet.

Uit het meest recente jongerenonderzoek blijkt een merendeels negatieve grondhouding van onze jongeren ten opzichte van LHBTIQ+ers. PvdA GroenLinks erkent de ernst van sociale onveiligheid en pestgedrag en wil vol inzetten op acceptatie.

Ook voor wat betreft onderwijs zijn er concrete voorstellen. Zorg voor een divers aanbod aan lespakketten, workshops en gastsprekers. Te denken valt aan gastsprekers van het COC om de acceptatie van LHBTIQ+ gemeenschap te vergroten.

Ook bij sportverenigingen zouden workshops over LHBTIQ+ers in de sport kunnen worden gegeven.

 

De VVD geeft aan haar liberale standpunten ook op het gebied van LHBTI+ te handhaven. Je mag dus zijn wie je bent, er wordt verdraagzaamheid nagestreefd en iedereen is gelijkwaardig. In de praktijk houdt dit in dat er een inclusief beleid wordt gevoerd, maar worden LHBTI+-belangenorganisaties niet betrokken bij de beleidsvorming. Ook worden deze organisaties niet door de gemeente ondersteund, noch wordt er geld verstrekt voor LHBTI-emancipatie. Er wordt streng gehandhaafd op pesten en er wordt ingezet op betere voorlichting en begeleiding op scholen, jeugdzorg en jongerenwerk. Ook op begeleiding van ouderen wordt ingezet. De VVD voelt echter niet voor ondersteuning van ontmoetingsmogelijkheden voor kwetsbare groepen binnen de LHBTI+-gemeenschap.

Zie voor meer informatie en kiesadvies ook de regenboogkieswijzer van het COC.

bottom of page