top of page

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Bijgewerkt op: 1 sep. 2022

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, is het voor iedere stemgerechtigde Nunspeter belangrijk zich te kunnen oriënteren: wat is voor mij belangrijk in het bestuur van mijn gemeente?


Voor de LHBTI+-gemeenschap geldt dit misschien wel in het bijzonder. Juist omdat de gemeente Nunspeet het afgelopen jaar enorme stappen heeft gezet in het bieden van gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender of geaardheid. Wij hebben er belang bij dat de gemeenteraad de inclusie-agenda zoals die er nu ligt blijft steunen en zelfs verder uitbouwt. Op welke politieke partij kun je dan het beste je stem uitbrengen? Wij hebben het voor je uitgezocht. We hebben alle politieke partijen bevraagd op hun ideeën rondom LHBTI+ en zetten de antwoorden voor je op een rijtje.

Allereerst de SGP. De grootste partij van Nunspeet.


Onder het motto ‘Liefde tot God en elkaar’ roept de SGP op tot respectvolle omgang met elkaar. Daarnaast vindt de SGP dat er ruimte moet zijn voor verschil: God heeft alle mensen uniek geschapen, ieder leven is daarom intrinsiek waardevol. Verder schrijft het partijprogramma: ‘Onze samenleving is heel gevarieerd. Door deze variatie kunnen groepen mensen zich terugtrekken, omdat ze erg veel moeite hebben met bepaalde opvattingen. (…) Het gemeentebestuur zet zich in voor vreedzaam samenleven.’

De titel van het verkiezingsprogramma van de Christen Unie (CU) is Samen Recht Doen en die verwijst naar een inclusieve en diverse samenleving.


‘We kunnen alleen samen recht doen als iedereen in onze gemeente zichzelf kan zijn, mee kan doen en zich veilig voelt.We zijn betrokken bij onze inwoners en zetten ons in hun belangen. Dat hebben we steeds gedaan en zullen we blijven doen. We zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen zijn ware kleur kan laten zien en we elkaar respecteren met en waarderen om onze onderlinge verschillen.’ De CU benoemt de regenboogvlag en vindt dat die gezien mag worden.

Ook het CDA spreekt zich uit tegen elke vorm van discriminatie, uitsluiting en achterstelling. Wederzijds respect en acceptatie van diversiteit zijn een vanzelfsprekendheid.


Hoe wordt hier uitvoering aan gegeven? De gemeente ondersteunt activiteiten die zijn gericht op verbinding en ontmoeting. De gemeente streeft naar brede diversiteit in de eigen organisatie. Het CDA benoemt expliciet het respect voor religie en levensovertuiging in de Nunspeetse samenleving, maar ook dat dit respect wederkerig moet zijn. Deze respectvolle houding wordt dus ook verwacht van kerkelijke en andere religieuze organisaties jegens minderheidsgroeperingen.

Gemeentebelang heeft een hoofdstuk in het partijprogramma opgenomen over de inclusie-agenda.


Het doel daarvan is het verlagen van drempels, zodat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de lokale samenleving. Gemeentebelang zet graag in op het verder versterken en uitbouwen van de inclusie-agenda. Hoe deze partij een en ander concreet voor zich ziet, is niet verder uitgewerkt.

De partij PvdA-GroenLinks staat voor progressie en vooruitgang.


Meer aandacht voor inwoners die buiten spel staan of tussen wal en schip (dreigen te) vallen.

Daarom heeft deze partij inclusie op de Nunspeetse politieke kaart gezet. Uit het meest recente jongerenonderzoek blijkt een merendeels negatieve grondhouding van onze jongeren ten opzichte van LHBTIQ+ers. PvdA GroenLinks erkent de ernst van sociale onveiligheid en pestgedrag en wil vol inzetten op acceptatie. Ook voor wat betreft onderwijs zijn er concrete voorstellen. Zorg voor een divers aanbod aan lespakketten, workshops en gastsprekers. Te denken valt aan gastsprekers van het COC om de acceptatie van LHBTIQ+ gemeenschap te vergroten. Ook bij sportverenigingen zouden workshops over LHBTIQ+ers in de sport kunnen worden gegeven.

De VVD geeft aan haar liberale standpunten ook op het gebied van LHBTI+ te handhaven.


Je mag dus zijn wie je bent, er wordt verdraagzaamheid nagestreefd en iedereen is gelijkwaardig. In de praktijk houdt dit in dat er een inclusief beleid wordt gevoerd, maar worden LHBTI+-belangenorganisaties niet betrokken bij de beleidsvorming. Ook worden deze organisaties niet door de gemeente ondersteund, noch wordt er geld verstrekt voor LHBTI-emancipatie. Er wordt streng gehandhaafd op pesten en er wordt ingezet op betere voorlichting en begeleiding op scholen, jeugdzorg en jongerenwerk. Ook op begeleiding van ouderen wordt ingezet. De VVD voelt echter niet voor ondersteuning van ontmoetingsmogelijkheden voor kwetsbare groepen binnen de LHBTI+-gemeenschap.

Zie voor meer informatie en kiesadvies ook de regenboogkieswijzer van het COC.

3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page